• Cấp độ đối tác

  • Loại chứng chỉ đối tác
  • Đối tác vàng
  • Đối tác cao cấp
  • Đối tác vàng
  • Đối tác vàng
  • Đối tác cao cấp
  • Đối tác vàng
  • Đối tác vàng
  • Đối tác cao cấp về bảo mật,
   Đối tác cao cấp về hạ tầng mạng
   Mạng lưới cao cấp
   Hạ tầng,
   Đối tác cao cấp về dịch vụ

  • Đối tác vàng
  • Đối tác chiến lược đầu tiên tại Việt Nam
  • https://www.moodysanalytics.com/about-us/partner-alliance/member-partners Đối tác đầu tiên tại Việt Nam