FPT và Liên bang Nga thảo luận mở rộng cơ hội hợp tác tại Việt Nam

11/11/2019

Cuộc thảo luận giữa Tập đoàn FPT và Thứ trưởng Bộ Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga mở ra cơ hội hợp tác về kinh doanh công nghệ tại thị trường Việt Nam.