Tin nổi bật
Cập nhật (06/02/17)
Dự án Thiết kế thi công, cung cấp và xây lắp hệ thống phần mềm bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã được FPT IS nghiệm thu đúng hạn.