Dự án TABMIS: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc cho Bộ Tài chính (Việt Nam)
Cập nhật 09/09/2010

Đây là dự án triển khai trên toàn bộ từ Kho bạc Nhà nước Trung ương đến Kho bạc các tỉnh, huyện và 4 Vụ của Bộ Tài chính Việt Nam, 700 sở và phòng Tài chính địa phương, 40 cơ quan Bộ tại Trung ương, với khoảng 5200 đến 15.000 người sử dụng. Là đối tác chính của IBM, FPT IS thực hiện các hạng mục: quản lý dự án, quản lý chuyển đổi, thiết kế và xây dựng quy trình nghiệp vụ, xây dựng – thiết lập – chỉnh sửa hệ thống ứng dụng, kiểm thử hệ thống, đào tạo người sử dụng, chuyển đổi số liệu, triển khai thí điểm – triển khai diện rộng, bảo hành và hỗ trợ, cung cấp phần cứng.

Dự án TABMIS được thực hiện theo phương thức “Chìa khóa trao tay” sử dụng giải pháp phần mềm thương mại sẵn có của Oracle (Oracle E-Busness Suite) với hạ tầng phần cứng chính do IBM cung cấp (máy chủ IBM pSeries) được tổ chức tập trung phục vụ triển khai cho cả 03 cấp hành chính của Việt Nam: Trung ương, Tỉnh/Thành phố và Quận/Huyện trên toàn quốc. Đồng thời, hệ thống TABMIS cũng được kết nối với Bộ/Ngành khác của Chính phủ để phối hợp quản lý và điều hành hiệu quả các nguồn lực của Chính phủ Việt Nam với mục đích phát triển bền vững.