HT Quản lý Thuế TNCN

Hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) được Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2007 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Kể từ khi luật được thông qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài Chính, Tổng cục thuế đã tích cực xây dựng đề án triển khai luật, trong đó trọng tâm là ứng dụng CNTT vào quản lý Thuế TNCN.

Qua rất nhiều xem xét đánh giá, Tổng cục Thuế đã lựa chọn giải pháp SAP-TRM (Tax and Revenue Management) do FPT đề xuất, là một phần mềm có quy mô lớn về hệ thống, kiến trúc, kỹ thuật đáp ứng được việc xử lý khối lượng lớn thông tin người nộp thuế.

 • Các chức năng nghiệp vụ cốt lõi: Cung cấp các chức năng chính quản lý Thuế TNCN như:
  • Đăng ký thuế
  • Xử lý tờ khai
  • Quản lý thu và hoàn thuế
  • Kế toán thuế
  • Đôn đốc đăng ký/kê khai/thu nợ
  • Quản lý trường hợp
  • Hỗ trợ người nộp thuế
 • Các chức năng chung: Cung cấp các chức năng phụ trợ cho giải pháp bao gồm:
  • Quản lý văn bản, tài liệu, và các quy tắc nghiệp vụ.
  • Quản trị vòng đời phát triển giải pháp, mẫu biểu tương tác, luồng công việc.
  • Tích hợp với các hệ thống khác.
 • Cung cấp các giao diện sử dụng hệ thống cho người nộp thuế và các cán bộ thuế thực hiện nghiệp vụ quản lý Thuế TNCN.
 • Tạo lập báo cáo thống kê, báo cáo phân tích, hỗ trợ ra quyết định cho các lãnh đạo ngành Tài chính.
 • Cung cấp các dịch vụ điện tử với người nộp thuế và trao đổi dữ liệu với cơ quan bên ngoài:
  • Tra cứu thông tin
  • Đăng ký và kê khai thuế trực tuyến
  • Thanh toán thuế điện tử

Về mặt quy trình, nghiệp vụ:

 • Có thể đăng ký thuế thông qua các kênh khác nhau: trực tiếp tại cơ quan thuế, qua fax, hoặc qua mạng Internet.
 • Xử lý tờ khai đáp ứng tất cả các qui định nghiệp vụ về kê khai, theo dõi lịch sử thay đổi các mẫu tờ khai, hiệu lực tờ khai, phân luồng xử lý...
 • Hạch toán kế toán chi tiết người nộp thuế và kế toán tổng hợp về Thuế TNCN, cho phép hạch toán, ghi nhận, điều chỉnh và tổng hợp mọi giao dịch tài chính liên quan đến người nộp thuế.
 • Quản lý thu nợ, xác định được các nghĩa vụ thuế tồn đọng.

Về mặt ứng dụng:

 • Áp dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất cũng như kinh nghiệm sâu sắc về quản lý thuế tích luỹ được trong quá trình triển khai thành công tại nhiều nước trên thế giới.
 • Kế thừa những đặc tính ưu việt về tổ chức thiết kế, nền tảng công nghệ, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khả năng mở rộng, nâng cấp và cải tiến.
 • Cung cấp thông tin toàn diện và nhất quán về người nộp thuế.
 • Hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ quản lý thuế từ các chức năng cơ bản như đăng ký, kê khai, xử lý và tính thuế, thu nộp và hoàn thuế … đến những tính năng đặc biệt hơn như dịch vụ trực tuyến cho người nộp thuế.
 • Đáp ứng yêu cầu quản lý không chỉ đối với Thuế TNCN mà còn cho nhiều loại thuế khác như thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng v.v....
 • Có hiệu năng và tính sẵn sàng cao, khả năng xử lý giao dịch lớn.
 • Dễ dàng tùy chỉnh, cho phép việc cấu hình lại theo yêu cầu và phát triển đơn giản.

 • Tổng cục Thuế Việt Nam
 • 63 Cục Thuế
 • Hơn 700 Chi cục Thuế

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.