"FPT IS mong muốn trở thành công ty toàn cầu, dẫn đầu ASEAN về phát triển phần mềm ứng dụng, dịch vụ CNTT và tích hợp hệ thống; nâng sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam lên tầm quốc tế; phấn đấu đem lại cuộc sống hạnh phúc, giàu có cho toàn thể cán bộ, đóng góp cho đất nước và cộng đồng".

Tiền đề thành công cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng
Thiết kế, xây dựng và triển khai hầu hết các phần mềm cho ngành tài chính công
Tăng cường năng lực, thúc đẩy chính phủ điện tử
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực quản lý
Nâng cao chất lượng y tế và giáo dục với các ứng dụng công nghệ thông tin