Dự án này dự kiến triển khai trong 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Theo đó, FPT IS sẽ xây dựng kiến trúc hệ thống nhằm chuyển đổi kiến trúc ứng dụng phân tán sang hệ thống tác nghiệp xử lý dữ liệu tập trung toàn ngành. Đồng thời FPT IS cũng xây dựng các giải pháp hỗ trợ xử lý tác nghiệp trong giai đoạn quá độ chuyển đổi giữa hệ thống cũ và mới.

Đây là dự án được khách hàng đặt nhiều kỳ vọng nhằm đáp ứng các chức năng chính của hệ thống ứng dụng quản lý thuế hiện hành và đảm bảo tuân thủ chính sách thuế tại thời điểm nâng cấp hệ thống.