Hội thảo do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là sự kiện thường niên và được tổ chức lần thứ 3 ở quy mô quốc gia, tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.