Khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi người phát  triển tối đa khả năng của bản thân và gắn bó lâu dài với tổ chức

Phát triển văn hóa doanh nghiệp FPT, phát huy và gìn giữ sự trẻ trung, năng động, coi trọng sáng tạo và học hỏi

Gìn giữ và thực hiện các cam kết với khách hàng là một ưu tiên hàng đầu