Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT
Update 17/03/2010

14h00 ngày 18/3/2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT sẽ diễn ra tại khách sạn Fortuna Hà Nội.

 

Giấy mời họp và Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đã được gửi tới từng cổ đông.

Dự kiến nội dung của đại hội sẽ bao gồm:

  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010.
  • Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả hoạt động năm 2009 và chiến lược năm 2010.
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  • Báo cáo về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009.
  • Báo cáo về phương án phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên và cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2009.
  • Đề xuất về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt.
  • Đề xuất thay đổi thành viên HĐQT.
  • Đề xuất ngân sách thù lao của HĐQT và các cơ quan trực thuộc.
  • Báo cáo thay đổi Điều lệ.
  • Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

 

Giấy mời tham dự ĐHCĐ

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ

 

We are here to help