Đi tiên phong cung cấp dịch vụ BPO tại Việt Nam, FPT IS thiết kế và cung cấp những dịch vụ: Kế toán tài chính, xử lý dữ liệu, dịch vụ khách hàng, quản trị nguồn lực, cung cấp tri thức, vv...

FPT IS đang cung cấp dịch vụ kế toán tài chính cho thị trường Nhật Bản, đồng thời cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho dự án Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng Thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết xem thêm tại: http://bpo.fis.com.vn/vi