Hội đồng thành viên công ty FPT IS:

  • Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT
  • Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT
  • Ông Đỗ Cao Bảo – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT
  • Ông Dương Dũng Triều – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng thành viên FPT IS

Ban Điều hành công ty:

  • Ông Phạm Minh Tuấn – Tổng Giám đốc FPT IS
  • Ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Tổng giám đốc FPT IS phụ trách Sản xuất và quản trị công ty
  • Ông Đỗ Sơn Giang – Phó Tổng Giám đốc FPT IS kiêm Giám đốc Tài chính
  • Ông Nguyễn Tuấn Hùng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc FPT IS khu vực miền Nam
  • Ông Phùng Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc FPT IS khu vực miền Bắc
  • Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc Công nghệ FPT IS