Hội đồng thành viên công ty FPT IS:

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT 

Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT

Ông Đỗ Cao Bảo – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT

Ban Điều hành công ty FPT IS:

Ông Dương Dũng Triều – Chủ tịch Hội đồng Thành viên FPT IS

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc FPT IS 

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Tổng giám đốc FPT IS

Ông Phạm Thanh Tùng – Tổng giám đốc khối sản xuất FPT IS

Ông Đỗ Sơn Giang – Phó Tổng giám đốc FPT IS kiêm Giám đốc Tài chính

Ông Nguyễn Tuấn Hùng – Phó Tổng giám đốc FPT IS kiêm Giám đốc FPT IS khu vực miền Nam

Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc Công nghệ FPT IS