Hội đồng thành viên công ty FPT IS:

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT 

Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT

Ông Đỗ Cao Bảo – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT

Ông Dương Dũng Triều – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng thành viên FPT IS

Ban Điều hành công ty FPT IS:

Ông Phạm Minh Tuấn – Tổng giám đốc FPT IS 

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất và Quản trị công ty

Ông Đỗ Sơn Giang – Phó Tổng giám đốc FPT IS kiêm Giám đốc Tài chính

Ông Nguyễn Tuấn Hùng – Phó Tổng giám đốc FPT IS kiêm Giám đốc FPT IS khu vực miền Nam

Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc Công nghệ FPT IS