FPT IS giúp Đường sắt quản trị vận tải qua mạng

10/31/2018 Hệ thống quản trị vận tải qua mạng do FPT IS xây dựng giúp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấm dứt tình trạng nhân viên thao tác, quản trị thủ công và loại bỏ việc ém toa hàng rỗng để trục lợi.